Regulamin E‑Voucher

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w celu otrzymania E‑vouchera w ramach posiadanego Kodu dostępu oraz warunki korzystania w tym celu z serwisu internetowego: www.strefa-evoucher.pl.
 2. Główną cechą świadczenia usługi jest zagwarantowanie funkcjonowania Serwisu oraz realizacja wymiany wartości Kodu dostępu na E‑voucher.
 3. W Regulaminie zostały określone prawa i obowiązki Użytkownika oraz Edenred.
 4. Właścicielem Serwisu jest Edenred Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-419) przy ul. Inflancka 4B, Polska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116438, NIP: 6641003662, REGON: 290572125. Kontakt możliwy jest drogą telefoniczną pod numerem 22 2565661 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: strefa-evoucher@edenred.com
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

II. Definicje

 1. Edenred – oznacza usługodawcę, Edenred Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-419) przy ul. Inflancka 4B, Polska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116438, NIP: 6641003662, REGON: 290572125.
 2. E‑voucher – plik w formie PDF, z określoną datą ważności, generowany przez Edenred, realizowany przez Użytkownika u Partnera.
 3. Użytkownik – usługobiorca, Osoba uprawniona, który za pośrednictwem Serwisu dokonuje wymiany wartości dostępnych za pomocą Kodu dostępu na E- voucher.
 4. Osoba uprawniona – osoba posiadająca pełne prawa do Kodu dostępu, w tym wykorzystania i dysponowania Kodem dostępu.
 5. Partner – podmiot dostarczający E‑vouchery, które są dostępne w Serwisie oraz, u którego E‑vouchery można zrealizować.
 6. Serwis – strona internetowa www.strefa-evoucher.pl
 7. Koszyk – przestrzeń w Serwisie, gdzie znajdują się E‑vouchery wybrane przez Użytkownika, które zamierza otrzymać w ramach Kodu dostępu i które po zatwierdzeniu zostaną przesłane do Użytkownika przez Edenred.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Kod dostępu – ciąg znaków wygenerowany przez Edenred na zlecenie Zamawiającego kod dostępu, pozwalający na otrzymanie dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu tj. Katalogu E‑voucherów, oraz na otrzymanie E‑voucherów, o wartości przypisanej do Kodu dostępu.
 10. Katalog E‑Voucherów – podstrona funkcjonująca w ramach Serwisu, na której wyświetlone zostają dostępne dla Użytkownika E‑vouchery. Dostęp do Katalogu E‑voucherów jest możliwy za pomocą Kodu dostępu, po wprowadzeniu go na stronie głównej Serwisu.
 11. Zamawiający kodu dostępu –  podmiot, który nabył Kod dostępu od Edenred i od którego Użytkownik otrzymał Kod dostępu.

III. Wymagania techniczne i związane z tym opłaty

 1. Dostęp do Serwisu jest możliwy za pomocą sieci Internet i w taki sposób Edenred udostępnia dostęp do Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy wykorzystania urządzeń typu komputer, w szczególności: komputer stacjonarny lub laptop, oraz za pomocą urządzeń mobilnych, w szczególności za pomocą: telefonu typu smartphone czy tabletu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy  urządzeń wymienionych w rozdziale III punkcie 2 Regulaminu, o ile posiadają połączenie z siecią Internet i dopiero po wejściu w adres internetowy Serwisu.
 4. Warunkiem oraz wymogiem korzystaniu z Serwisu jest posiadanie i wykorzystanie przeglądarki: Chrome 78, Firefox 70, Safari 13 lub nowszej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności programów antywirusowych, w związku z zagrożeniami jakie wynikają z wykorzystywania sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności w związku z zagrożeniem dostępu do danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 6. Edenred nie ponosi opłat związanych z stosowanymi środkami porozumiewania się na odległość przez Użytkownika. Koszt porozumienia się na odległość jest uzależniona od tego z jakiej sieci korzysta Użytkownik, w szczególności uzależnione jest to od umowy zwartej pomiędzy Użytkownikiem, a jego dostawcą Internetu.

IV. Realizacja E‑vouchera

 1. Dostęp do Katalogu E‑voucherów możliwy jest tylko za pomocą Kodu dostępu.
 2. Otrzymanie E‑vouchera możliwe jest tylko za pomocą Kodu dostępu.
 3. W celu uzyskania dostępu do pełnych usług dostarczanych przez Edenred za pomocą Serwisu, Użytkownik musi wejść do Serwisu, poprzez przeglądarkę Internetową (szczegóły techniczne opisane w rozdziale III Regulaminu), oraz wprowadzić Kod dostępu.
 4. Po wpisaniu Kodu dostępu należy potwierdzić, iż jest się osobą fizyczną, a następnie kliknąć przycisk „Odbieram E‑voucher”. Po tej czynności Użytkownik zostanie przekierowany do części Serwisu dostępnej tylko dla posiadaczy Kodu dostępu czyli Katalogu E‑voucherów.
 5. E‑vouchery dostępne w Katalogu E‑voucherów będą wyświetlone odpowiednio: w zależności od wartości przypisanej do Kodu dostępu, oraz zgodnie z zamówieniem Zamawiającego kod dostępu, w tym zgodnie z jego preferencjami.
 6. Przed wyborem E‑vouchera Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi informacjami dotyczącymi E‑vouchera, w tym z jego opisem i warunkami realizacji E‑vouchera przez Partnera.
 7. W celu wyboru i otrzymania E‑Vouchera, oraz w celu wymiany wartości dostępnych za pomocą Kodu dostępu na E‑vouchery, Użytkownik musi:
  1. Dokonać wyboru E‑Voucherów poprzez dodanie do Koszyka. Dodanie do Koszyka E‑voucherów odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego w zakładce oferty Partnera;
  2. Przejść do Koszyka i zweryfikować dodane E‑Vouchery;
  3. Jeśli Użytkownik ma zamiar usunąć E‑voucher z Koszyka, to należy przycisnąć przycisk, w formie ikonki przedstawiającej kosz na śmieci, który znajduje się przy E‑voucherze. W takiej sytuacji, po naciśnięciu przycisku w formie ikonki przedstawiającej kosz na śmieci, E‑Voucher zostanie usunięty z Koszyka.
  4. Jeśli Użytkownik zamierza dodać kolejny E‑Voucher do Koszyka, to należy użyć przycisku „Wybierz więcej e‑voucherów”. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie przekierowany do Katalogu E‑Voucherów. Przycisk „Wybierz więcej e‑voucherów” nie wyświetli się jeśli Użytkownik posiada w Koszyku E‑vouchery o całkowitej wartości, jaka przysługiwała Użytkownikowi w ramach Kodu dostępu.
  5. Jeśli Użytkownik chce dokonać wymiany wybranych E‑voucherów znajdujących się w Koszyku, za wartość dostępną za pomocą Kodu dostępu, to po przejściu do Koszyka należy kliknąć przycisk „Zrealizuj kod dostępu”.
  6. Następnie Użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu zawierającej formularz. Użytkownik będzie musiał podać informacje niezbędne do dostarczenia E‑vouchera.
  7. Po podaniu danych w formularzu oraz zaakceptowaniu Regulaminu, Użytkownik musi Kliknąć przycisk „Dalej”.
  8. Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę Serwisu gdzie będzie się znajdować spis wybranych przez Użytkownika E‑voucherów, jego dane oraz check box   o treści: „Wyrażam zgodę na spełnienie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykonania usługi w pełni nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.” oraz zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczanie check boxa o treści: „Zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki”. Użytkownik ma obowiązek zaznaczyć check box.
  9. W celu zakończenia wymiany wartości dostępnej za pomocą Kodu dostępu i otrzymania E‑voucherów Użytkownik musi kliknąć przycisk „Zrealizuj kod dostępu”.
 8. Przesłanie E‑vouchera na adres poczty elektronicznej Użytkownika (e‑mail wskazany w formularzu) nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 min, po zgodnej z Rozdziałem IV punktem 7 Regulaminu, wymianie wartości dostępnej za pomocą Kodu dostępu na E‑vouchery.
 9. E‑voucher jest ważny do momentu określonego przez Partnera w opisie i regulaminie E‑vouchera. Opis i regulamin E‑vouchera dostępny jest w Katalogu E‑voucherów oraz na otrzymanym E‑voucherze. E‑Voucher musi zostać zrealizowany przed upływem terminu wskazanego w opisie i regulaminie E‑vouchera. Po upłynięciu wskazanego terminu E‑voucher straci ważność i nie będzie można z niego skorzystać.
 10. Kod dostępu jest ważny do momentu określonego i wybranego przez Zamawiającego kod dostępu. Termin ważności Kodu dostępu wskazany jest po wprowadzeniu Kodu dostępu w Serwisie. Wartości dostępne za pomocą Kod dostępu muszą zostać wymienione na E‑vouchery do daty wskazanej w zdaniu pierwszym. Po upływie tego terminu, Kod dostępu traci ważność i nie będzie można się nim posłużyć, a wartości dostępne za jego pomocą zostaną utracone.
 11. Nie można wymienić Kodu dostępu, ani E‑vouchera na pieniądze, w jakiejkolwiek formie.
 12. E‑voucher uprawnia odpowiednio do tego co określił Partner w opisie i regulaminie E‑vouchera. Informacje, o tym do czego uprawnia E‑voucher oraz jak go zrealizować, zawarte są w opisie i regulaminie E‑vouchera określonym przez Partnera i dostępnym w opisie E‑vouchera w Katalogu E‑voucherów. Dostarczenie E‑vouchera nastąpi na koszt Edenred.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego: działania Serwisu, lub wymiany wartości dostępnej za pomocą Kodu dostępu na E‑voucher, będą rozpatrywane przez Edenred w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres w Warszawie (00-419) przy ul. Inflancka 4B, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres strefa-evoucher@edenred.com
 2. Obowiązkiem Edenred jest zagwarantowanie funkcjonowania Serwisu bez wad i dostarczenie E‑Voucherów, zgodnie z Regulaminem.
 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych osobowych Użytkownika, w tym danych kontaktowych, oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. W razie konieczności jej uzupełnienia, Edenred zwróci się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zlecenia.
 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in.
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego VI rozdziału Regulaminu stosuje się wyłącznie do umów, w których Użytkownik jest osobą fizyczną zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 2. Użytkownik może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy, przesyłając Edenred jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adres wskazany w Rozdziale I punkcie 4 Regulaminu tj.: ul. Inflancka 4B,  Warszawa kod pocztowy: 00-419. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Jeżeli zamawiając usługę, w tym usługę o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, Użytkownik zgodził się na rozpoczęcie wykonywania usługi w pełni przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, a Edenred usługę tą w pełni wykona, to Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Tym samym jeśli Użytkownik wyraził zgodę, określoną w Rozdziale IV punkcie 7 literce h Regulaminu i jeżeli Edenred wykonał w pełni usługę tj. dostarczy E‑voucher na wskazany adres poczty elektronicznej podany w formularzu, to prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi.

VII. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę z Edenred.
 2. Zaprzestanie korzystania z Serwisu bez ostatecznego zrealizowania Kodu dostępu, zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu, oznacza rozwiązanie umowy.
 3. Użytkownik, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e‑mail z prośbą o pod adresem e‑mail: strefa-evoucher@edenred.com

VIII. Odpowiedzialność i zabezpieczenia

 1. Osoba uprawniona odpowiada za to aby Kod dostępu chronić w należyty sposób przed zapoznaniem się z jego treścią przez osoby trzecie.
 2. Użytkownik korzystając z Kodu dostępu i akceptując Regulamin zaświadcza, że jest Osobą uprawnioną do dysponowania i wykorzystywania Kodu dostępu.
 3. W sytuacji jeśli osoba nie jest Osobą uprawnioną do wykorzystywania Kodu dostępu powinna niezwłocznie zaprzestać jego wykorzystywania i przekazać taką informację do Edenred.
 4. W sytuacji jeśli osoba wykorzystała Kod dostępu do którego nie jest uprawniona, w szczególności wymieniła wartości dostępne za pomocą Kodu dostępu na E‑voucher, to Edenred może skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń w drodze postępowania cywilnego.
 5. Edenred jest zwolniony z odpowiedzialności za wykorzystanie przez osobę trzecią Kodu dostępu, w tym za wymianę środków dostępnych za pomocą Kodu dostępu na E‑voucher i wykorzystanie E‑vouchera, w szczególności jeśli nastąpiło to w skutek udostępnienia Kodu dostępu przez Osobę uprawnioną osobie trzeciej lub w skutek braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń przez Osobę uprawnioną.
 6. Za brak odpowiednich zabezpieczeń rozumie się w szczególności:
  1. Upublicznienie kodu dostępu przez Osobę uprawnioną lub za zgodą takiej osoby, w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych;
  2. Upublicznienie zdjęcia, na którym jest utrwalony Kod dostępu, przez Osobę uprawnioną lub za zgodą takiej osoby, w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych;
  3. Przesłanie Kodu dostępu przez Osobę uprawnioną lub za zgodą takiej osoby, za pomocą sieci Internet innej osobie, w tym poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej lub innych komunikatorów;
  4. Pozostawienie Kodu dostępu, bez opieki lub zabezpieczeń w miejscu dostępnym dla osób trzecich, przez Osobę uprawnioną lub za zgodą takiej osoby ;
  5. Używanie, w tym przesyłanie, Kodu dostępu z wykorzystaniem publicznie dostępnych lub niezabezpieczonych sieci wifi, przez Osobę uprawnioną lub za zgodą takiej osoby.
 7. Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Edenred stosuje systemy zabezpieczające przez atakiem brute force przy wpisywaniu Kodu dostępu w celu ochrony Osoby uprawnionej przed wykorzystaniem Kodu dostępu przez osobę nieuprawnioną.
 9. Edenred szyfruje informacje, które są przesyłane za pomocą Serwisu.
 10. Edenred dostarczy Zamawiającemu kod dostępu poradnik z dobrymi praktykami  zabezpieczania Kodu dostępu, celem przekazania go Użytkownikowi. Jeśli Edenred będzie bezpośrednio wysyłał Kod dostępu do Użytkownika na zlecenie Zamawiającego kod dostępu, to Edenred wraz z Kodem dostępu dostarczony Użytkownikowi poradnik z dobrymi praktykami  zabezpieczania Kodu dostępu.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Edenred, z którym możliwy jest kontakt poprzez dane wskazane w  rozdziale I Regulaminu.
 2. Edenred powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e‑mail: rodo@edenred.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 22 209 82 55.
 3. Edenred będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu:
  1. świadczenia usługi drogą elektroniczną poprzez funkcjonowanie Serwisu oraz realizacji Kodu dostępu i dostarczenia E‑vouchera;
  2. przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik taką zgłosi;
  3. dochodzeniu, obrony i ustaleniu roszczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Dane osobowe Użytkownika, będą przetwarzane:
  • do momentu zakończenia świadczenia usługi;
  • w przypadku zgłoszenia reklamacji, do momentu zakończenia procesu reklamacyjnego
  • w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń do momentu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia sprawy i egzekucji;
  Powyższe terminy mogą zostać wydłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika będzie miał personel Edenred oraz dostawcy usług IT w tym dostawca hostingu oraz dostawca usług automatycznego wysyłania wiadomości email.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. złożenia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy i świadczenia usługi, w tym dostarczenia E‑vouchera i wykorzystania przysługujących wartości w związku z Kodem dostępu.
 8. Edenred nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wobec Użytkownika.  

X. Postanowienia końcowe

 1. Edenred nie udziela gwarancji.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Użytkownik może kontaktować się z Edenred we wszelkich kwestiach związanych z Regulaminem, w szczególności kwestii związanych z Kodami dostępu i otrzymaniem E‑voucherów telefonicznie pod numerem telefonu: 22 2565661, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem strefa-evoucher@edenred.com oraz osobiście pod adresem w Warszawie (00-419) przy ul. Inflancka 4B, Polska.
 4. Edenred ma prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu z informacją o planowanym wprowadzeniu zmian oraz zestawieniu zmian Regulaminu, na stronie głównej Serwisu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2020